โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

การวางและจัดระบบการให้บริการและติดตามผู้ป่วย Heart Failure (รางวัลดีเด่น)

อัพเดทเมื่อ 18/03/2019

โดย ศูนย์โรคหัวใจ กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ