นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัพเดทเมื่อ 25/09/2020

วิทยากร โดย ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ เป็นโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคนพัฒนางาน โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23 กันยายน 2563