หน่วยประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ทดสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

การตรวจประเมินจากภายนอก

การตรวจประเมิน วันที่

การตรวจประเมินจากภายใน

ตารางการตรวจประเมิน จองตรวจประเมิน
ภาควิชา วันที่
อายุรศาสตร์ 2017-04-04 04:00
พยาธิวิทยา 2017-04-05 11:24
เภสัชวิทยา 2017-03-31 12:19
เภสัชวิทยา 2017-04-01 12:22
จุลชีววิทยา 2017-07-12 13:44