แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบออนไลน์

แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้รับบริการ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข้อมูลทั่วไป โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องคะแนนตามความคิดเห็นของท่าน

ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ

ลักษณะงานที่ท่านมาติดต่อ

การประเมินการให้บริการและการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1.มีกริยามารยาทเรียบร้อยพูดจาไพเราะเหมาะกับงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.ได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็นอย่างดี
3.ให้บริการอย่างรวดเร็ว
4.ได้รับเอกสารและข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการ
5.ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
6.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฎิบัติงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

(5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2.1ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

2.2ข้อเนอแนะอื่นๆ