ลงทะเบียนเข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม

ชื่องานอบรมสัมมนา วันที่จัดงาน เวลาจัดงาน
การกำหนดสิทธิ์ การใช้งานระบบ MDCU-QAKPI สำหรับ "ผู้กรอกข้อมูล"
การกำหนดสิทธิ์ การใช้งานระบบ MDCU-QAKPI สำหรับ "ผู้อนุมัติข้อมูล"