ลงทะเบียนเข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม

ชื่องานอบรมสัมมนา วันที่จัดงาน เวลาจัดงาน
แบบแจ้งยืนยันผู้รับผิดชอบ “ผู้อนุมัติข้อมูล" ในระบบ MDCU-QAKPI 2021-10-26 07:00 - 07:00
แบบแจ้งยืนยันผู้รับผิดชอบ "ผู้กรอกข้อมูล” ในระบบ MDCU-QAKPI 2021-10-26 07:00 - 07:00