หน่วยวิจัยสถาบัน

             ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมีข้อมูลดิบ (data) อยู่จำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารส่วนกลางและกระจายอยู่ตามหน่วยต่างๆ แต่ยังขาดการคัดเลือกข้อมูลและการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังขาดการให้ความสำคัญหรือไม่มีความหมาย (not informative) และไม่ถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ (not useable) การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องเชื่อถือได้มาประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งนำมาใช้ในการติดตามกำกับงานตลอดจนการประเมินผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้มีอยู่จำนวนหนึ่งที่ต้องดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างทันเหตุการณ์ สถาบันยังขาดหน่วยงานโดยตรงที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้ทำให้ความรู้ (knowledge) เพื่อสนองความจำเป็นในการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรจะมีการจัดตั้ง “หน่วยวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เพื่อให้สามารถดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบออนไลน์

             วัตถุประสงค์หลักของหน่วยวิจัยสถาบัน คือ การผลักดันและร่วมพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการและบริการวิชาการบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลส่วนกลางที่แต่ละหน่วยงานต้องการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
2. เลือกและจัดการข้อมูล สร้างและพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนงานหลัก ภารกิจหรือวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เที่ยงตรงและนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
3. สนับสนุนหรือทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง หรือการใช้ความรู้ที่มีของหน่วยงานต่างๆ
4. ผลักดันให้มีการเข้าถึง การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน
5. พัฒนาเครื่องมือ สร้าง และเลือกตัวชี้วัด เพื่อการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งสำรวจเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
6. จัดทำแผนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรโดย intranet