หัวข้อ

วันที่

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
การวางและจัดระบบการให้บริการและติดตามผู้ป่วย Heart Failure (รางวัลดีเด่น)
18/03/2019
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
การส่งเอกสารแจ้งรหัสโครงการบริการวิชาการให้แก่ ภาควิชา/หน่วยงาน โดยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (รางวัลดีเด่น) และ (รางวัลขวัญใจมหาชน)
18/03/2019
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ (รางวัลดีเด่น)
18/03/2019
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
พัฒนาระบบเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (รางวัลชมเชย)
18/03/2019
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
Animation รู้ทันโรคไตกับคิดดี (รางวัลชมเชย)
24/05/2019
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
โครงการการเสริมศักยภาพการบริการงานเทคโนโลยีการศึกษา (รางวัลดีเด่น)
24/05/2019
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
โครงการศาสตร์แห่งนพลักษณ์สู่การพัฒนาคุณธรรมความเอื้ออาทร (รางวัลดีเด่น) และ (รางวัลขวัญใจมหาชน)
24/05/2019
โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคนพัฒนางาน
ออกแบบวิถีการทำงานใหม่ ให้ชีวิตสมดุล (Part 1)
14/08/2020
โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคนพัฒนางาน
ออกแบบวิถีการทำงานใหม่ ให้ชีวิตสมดุล (Part 2)
14/08/2020
นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
25/09/2020
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
อย่าลืมฉัน (รางวัลชมเชย)
12/03/2021
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
Road to Chula PK (รางวัลเงินขวัญถุง)
12/03/2021
Alumni Engagement and Lifelong Learning
31/08/2021
KM Workshop : From Theory to Roadmap ในหัวข้อ หลักการ มุมมอง และองค์ความรู้การจัดการความรู้
02/09/2021
KM Workshop : From Theory to Roadmap การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยธนาคารกสิกรไทย
02/09/2021