แนะนำหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้จุดมุ่งหมายและหลักการสากลของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกในการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและฐานข้อมูลเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายทางวิชาการโดยได้กำหนดกรอบการประกันคุณภาพครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ภารกิจได้แก่ ภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาภายในสถานศึกษาได้กำหนดขึ้นภายใต้หลักการและมีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบให้มีความสมดุลของทุกมุมมองการบริหารจัดการทุกด้านและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดขึ้น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณปฎล  ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอธิฏฐาน  เอียสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางยุวดี  บูรณศิลป์
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา


นางสาวดุษฎี  คนแรงดี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)


นางสาวนันท์นภัส  ทวีธนพงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวทิพาพร  ม่วงไหมทอง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางอรสา  ใยยอง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวกอมณี  อาจทุมมา
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป