แนะนำหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้จุดมุ่งหมายและหลักการสากลของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกในการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและฐานข้อมูลเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายทางวิชาการโดยได้กำหนดกรอบการประกันคุณภาพครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ภารกิจได้แก่ ภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาภายในสถานศึกษาได้กำหนดขึ้นภายใต้หลักการและมีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบให้มีความสมดุลของทุกมุมมองการบริหารจัดการทุกด้านและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดขึ้น

 

โครงสร้างฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงศ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวนุชจิรา โตชัยภูมิ                                         นางสาวยุวดี แจ่มกังวาน                                      นางสาวนันท์นภัส ทวีธนพงศ์

นางสาวดุษฎี คนแรงดี                                       นางสาวศิกษณีย์ วิโสจสงคราม                              นางสาวกอมณี อาจทุมมา